LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Zugar Zudal
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 21 November 2012
Pages: 206
PDF File Size: 1.9 Mb
ePub File Size: 2.98 Mb
ISBN: 146-4-43683-937-3
Downloads: 53643
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faushakar

Fourth in the Cycles Review Series”. Ti radikali uslovljavaju polimerizaciju proteina. Rezervni proteini proteini klice semena, kazein u mleku, ovalbumin u belancetu i dr. Metabolizam celuloze i saharoze.

Hidroperoksidi oleinske kiseline- Pri viim temperaturama stvaraju se i ciklini peroksidi, epidioksidi i epiperoksidi: Nastali hinoni reaguju sa SH ili gemija grupom proteina u ireverzibilnoj reakciji.

Zatitni proteini antitela, fibrinogen.

Agar se upotrebljava u bakteriolokoj tehnici kao vrsta hranljiva podloga. Poto grade jake gelove, alginati imaju veliku primenu u prehrambenoj industriji i slue kao ovrivai, agensi za pravljenje suspenzija, stabilizatori, emulgatori, za dobijanje gelova ili formiranje filmova, bez uticaja na promenu organoleptikih osobina. Proteini u lipifi sa fosforoksihloridom POCl3 se fosforiluju i to najee na hidroksilnim grupama serilnih i treonin ostataka i na amino grupi ostataka lizina. Polimorfizam kod triglicerida masnih kiselina je jo izraeniji, jer kod njih postoji vie mogunosti udruivanja molekula.

D-askorbinska kiselina ima deset puta, a izoaskorbinska kiselina dvanaest puta manju vitaminsku aktivnost od L-askorbinske kiseline. Ova osobina alginske kiseline je osnova njene upotrebe u prehrambenoj industriji.

Razmak izmeu O i H to su oni koji su kovalentnom vezom povezani za kiseonik je 0. Guma arabika je jedna od najpoznatijih prirodnih guma. Boja je posledica postojanja sistema konjugovanih veza, strukturnih karakteristika krajnjih grupa i koliine dodatog kiseonika; Minimum sedam konjugovanih dvostrukih veza neophodno je za pojavu ute boje; Svaka dvostruka veza moe se nai u cis i trans konfiguraciji trans konfiguracije daju tamniju boju ; Transformacija trans u cis uslovljena je svetlou, zagrevanjem i prisustvom kiselina; Transformacija b- karotena u vitamin A: Skrobglikogen i celuloza.

  EL SOLICITANTE DESCOLOCADO PDF

Oni imaju razliitu koliinu azota. Op Organska Hemija Ukupno hemija prirodnih poena? U prirodi se nalazi u Lobliku.

Glukozilamin dalje podlee itavom nizu intramolekulskih premetanja i izomerizaciji poznatoj pod nazivom Amadorijevo premetanje. Opseg energije na koje je oko osetljivo pripisuje se vidljivoj svetlosti nm. Tako se agar upotrebljava za glaziranje peciva i kolaa, u filovima, pudinzima, u proizvodnji konzervi hemmija mesa i ribe, u mlekarstvu kod proizvodnje sireva i jogurta i dr.

J Biol Chem Antioksidanti mogu biti prirodni i sintetiki. Ova reakcija ukljuuje adiciju amino grupe na karbonilnu grupu eera u otvorenom obliku, eliminaciju molekula vode i zatvaranje prstena. Osetljiv na prisustvo lipidnih peroksida, jona Cu i Fe. Aktivatori mogu da reaguju direktno sa supstratom ili da aktiviraju kiseonik u singletno stanje.

BOJA Boja je, zajedno sa aromom, veoma vana osobina prehrambenih proizvoda, i veoma utie na njihovu konzumnu prihvatljivost; Boja prehrambenog proizvoda moe da ukae i na promene u kvalitetu hrane tamno braon boja ukazuje da meso nije svee ; Hrana ima boju zahvaljujui svojoj sposobnosti da reflektuje razliitu koliinu energije na talasnim duinama sposobnim da stimuliu retinu u oku.

Biochem J 2: Oksidaciju lipida mogu inicirati reaktivne kiseonikove vrste, kao to su: Peroksi radikali omoguavaju odigravanje lanane reakcije oksidacije lipida oduzimanjem H-atoma od polaznog lipida, pri emu se oni stabilizuju gradei hidroperokside LOOHa iz polaznog lipida nastaju novi alkil radikali.

Lipos – mast Lipidi se mogu klasifikovati na razliite naine: Buterna kiselina ima neprijatan lipiri, sa poveanjem niza jaina mirisa slabi. Antioksidanti reaguju sa slobodnim radikalima deaktivirajui ih.

Interesterifikovana mast

Bull Math Biol 63 1: CH CH cis-CH HC trans-Tipian primer ove izomerizacije je transformacija oleinske kiseline u elaidinsku kiselinu, po emu je ovaj proces i dobio naziv elaidiranje. Specifina toplota masti; 8. Alginske kiseline su biljne gume koje se dobijaju iz mrkih morskih algi Macrocistus pyrifera, koje u velikim koliinama rastu u pliacima Pacifika.

  2N6849 DATASHEET PDF

ALBUMINI rastvorni u vodi, relativno niske molekulske mase albumini jaja, laktalalbumini, proteini surutke, leukozin cerealija, legumelin iz leguminoza ; 2. Van der ValsovePrikaz svih proteinskih strukturaNa osnovu bioloke funkcije proteini su: Sojino ulje i masti i ulja koja sadre linolensku kiselinu pokazuju pojavu reverzije ukusa kada se izloe uticaju vazduha.

Lehninger Principles of Biochemistry. FENOLI Fenolne kiseline i lignin termikom degradacijom ili u prisustvu mikroorganizama formiraju fenolna jedinjenja; Dimljenjem mesa fenoli penetriraju u tkiva mesa ili ribe; Puter sadri fenol, krezol, i gvajakol; Veliki broj aroma supstanci formiraju se tokom normalnog metabolizma ivotinja, biljaka i mikroorganizama; Enzimi potpomau nastajanje ovih aroma. Alginska kiselina kao linearni polimer gradi viskozne u vodi rastvorne soli sa alkalnim metalima i aminima.

Hemija i njen znaaj prouava tvari. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Faktori koji ubrzavaju ovaj proces su: Pod dejstvom UV zraenja nastaju vitamin D2 i D3 sunanje. Time se poveava gustina vode. Veliki broj aroma nastaje kao posledica neenzimskih reakcija lipidne oksidacije, trekerove degradacije amino kiselina, heterolisom ugljenih hidrata, interakcijom nastalih meuproizvoda navedenih reakcija, itd.

Interesterifikovana mast – Wikipedia

Struktura naborane ploe b-struktura: D-glukoza je osnovni energetski izvor ive elije glukozofosfat. Izdanci i listovi 6. Pasulj i kotiavo lipldi 4.

Tako se, na primer, rastvorljivost kazeina moe poveati acilovanjem.